u0E21u0E2Du0E1Au0E1Cu0E49u0E32u0E2Bu0E21u0E481

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มรพ.กรุงเทพภาคตะวันออก และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา ได้มอบผ้าหม่ จำนวน 40 ผืนและผ้าปูที่นอน จำนวน 400 ผืนให้กับสโมสรโรตารี่ภาคตะวันออก เพื่อร่วมโครงการ Wrap up a child ซึ่งจะนำผ้าหม่ ผ้าปูที่นอนไปมอบให้แก่เด็กในภาคเหนือที่ประสบภัยหนาวในขณะนี้

tax-travel-02

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า“ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยว ในประเทศ สิ่งส้าคัญที่น้ามาใช้เป็นหลักฐาน คือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษีส้าหรับค่าบริการน้าเที่ยวภายในประเทศ หรือค่าที่พักโรงแรมภายในประเทศ ที่ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล ของผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อน จ้านวนเงิน และวัน เดือน ปี ในใบเสร็จหรือใบก้ากับภาษีให้ชัดเจน ทั้งนี้ จะให้น้ามาใช้ลดหย่อนในการค้านวณภาษีได้ตามจ้านวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี โดยใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษีที่ลงวันที่ระหว่างวันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2557 จะสามารถใช้ลดหย่อน ในการค้านวณภาษีของปีภาษี2557 ที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่หากเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษีที่ลงวันที่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 จะต้องน้าไป ใช้ลดหย่อนของปีภาษี 2558 ที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ …